Dozimetre Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi

Radyasyodan Korunma İşlemleri

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 787 nci maddesinde “Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen; radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntemler için Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi veya onay alınmalıdır” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, 3/6/2010 tarihli ve 27600 sayılı Resmi Gazete ile değişik 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde “Dozimetri hizmeti, Kurum ve Kurum tarafından uygun görülen kuruluşlar tarafından verilir ve dozimetrik değerlendirme sonuçları merkezi doz kayıt sistemine işlenir. Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk ölçütleri ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.” hükmü mevcuttur. Bu doğrultuda dozimetri hizmeti verecek kuruluşların, kişisel dozların izlenmesi amacıyla verilerin merkezi doz kayıt sistemine aktarılması hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususlar 31/12/2021 tarihinde yürürlüğe giren Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.

Dozimetre hizmeti vermek isteyen kuruluşların; öncelikle dozimetre tipi ve kişisel doz değerlendirme metoduna göre ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirilmiş, yeterlilikleri onaylanmış ve düzenli aralıklarla denetleme programına alınarak akredite olmuş olmaları gerekmektedir. Bu aşamayı takiben Kurumumuz tarafından ilgili Yönetmelik gereğince dozimetrelerin dağıtılması, iade edilmesi, okunması, değerlendirilmesi, doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin merkezi doz kayıt sistemine aktarılması hizmetlerini vermek üzere kapasiteleri yeterli bulunan kuruluşlara da yetki belgesi verilmektedir.

Dozimetre hizmeti almak isteyen kuruluşlarda; Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kullanılan radyasyon kaynaklarına bağlı olarak radyasyonla çalışanların sınıflandırılması, buna göre dozimetre kullanacak personelin belirlenmesi, radyasyonun enerjisi ile tipine (X, gama, alfa, beta, nötron) uygun dozimetre seçimi, dozimetrelerin düzenli kullanımının sağlanması, uygun kullanma talimatlarının oluşturulması ve dozimetri hizmeti alınan kuruluş ile gerekli tüm teknik koordinasyonun sağlanması kuruluşun radyasyondan korunma sorumlusu ile lisans sahibinin sorumluluğunda yerine getirilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dosya