Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığı

Nükleer Düzenleme Kurumu Birimler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri, 25.04.2019 tarihli ve 30755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir:

 • Radyoaktif maddelerin taşınması, ihracatı, ithalatı, transit geçişi, ticareti ve devri faaliyetleriyle ilgili güvenlik ve emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin olarak;

1) Yetkilendirmelerin yapılması,

2) Yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve koşullarının tanımlanması ve değiştirilmesi,

3) Verilen yetkilerin kısıtlanması, askıya alınması, sonlandırılması ve iptal edilmesi,

4) Yetkilerin süresinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,

5) Yetkilendirme öncesinde veya sonrasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

6) Yapılan değerlendirmeler sonucu verilen yetkinin koşullarının belirlenmesi ve değiştirilmesi hususlarında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

 • Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi nükleer ve nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihracatı faaliyetleriyle ilgili düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin olarak;

1) Yetkilendirmelerin yapılması,

2) Yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve koşullarının tanımlanması ve değiştirilmesi,

3) Verilen yetkilerin kısıtlanması, askıya alınması, sonlandırılması ve iptal edilmesi,

4) Yetkilerin süresinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,

5) Yetkilendirme öncesinde veya sonrasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

6) Yapılan değerlendirmeler sonucu verilen yetkinin koşullarının belirlenmesi ve değiştirilmesi hususlarında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

 • Nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde ve radyoaktif atık tesislerinde emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici işlem taslaklarını ve kılavuzları hazırlamak; ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, faaliyetleri ve gelişmeleri takip etmek ve bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Emniyet ve nükleer güvence alanında inceleme ve denetim yapmak; inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında ölçüm, analiz, muayene, test yapmak veya yaptırmak; gerekli gördükleri kişilerle görüşmek ve gerekli gördükleri hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, talimat vermek; her türlü belge ve kayıtları istemek, incelemek veya inceletmek, alıkoymak; herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmek; görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak.
 • Başvuru sahiplerinden ve yetkilendirilen kişilerden gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri istemek ve değerlendirmek, bu bilgi ve belgeleri gizlilik derecesi koşuluna uygun olarak kullanmak.
 • Nükleer tesislerde ve diğer ilgili yerlerde nükleer güvence faaliyetlerini yürütmek, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Emniyet ve nükleer güvence alanında çalışacak Kurum denetçilerinin yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na nükleer güvence denetimlerinde refakat etmek, bahse konu denetimlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili uluslararası yükümlülükler kapsamında gerekli kayıtları tutarak ilgili bildirimleri yapmak.
 • Görevlerini yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları dâhil tüm gerçek ve tüzel kişilerden istemek ve değerlendirmek veya yerinde incelemek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda bildirim yükümlülüğü getirilen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, bu bulgulara ilişkin uygunsuzlukları belirlemek ve gerekmesi halinde Denetim Dairesi Başkanlığının yapacağı tespitleri de dikkate alarak uygunsuzlukların takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması ve bu kuruluşlarla sürdürülen ortak çalışmalara katılımın sağlanması hususunda iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev ve yetki alanıyla ilgili olarak paydaşı olduğu alanlarda yetkili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurum ve kuruluşlara tavsiye ve görüş hazırlamak.
 • Düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaptırmak.
 • Görev alanına giren konularda personelinin eğitilmesini ve niteliklerinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan hizmetlerin teminini sağlamak.

Dosya