Kan Işınlama

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1), (2), (3), (4), (5)

5

Lisans vize süresi içinde

(5)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(4), (5)

(1), (2), (5)

(5), (6)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(5), (7)

(5), (8)

(5), (9)

(5), (10)

(5), (11)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) Radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı, radyasyon onkoloğu, radyoterapi fizikçisi ise uzmanlık / eğitim belgesi sureti,

b) Diğer hekimler için ise diploma sureti ve "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

c) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi mezunu ise diploma sureti ve "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) RKS olacak kişinin radyasyon güvenliği eğitimi ve kan ışınlama cihazının kullanımını içerek şekilde yetkili firmadan almış olduğu işbaşı eğitimini gösteren belge

(3) Cihazın kullanılacağı oda içindeki yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki

(4) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(5) Lisans belgesi aslı

(6) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(7) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(9) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(10) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(11) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının suretiDİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Dosya