Muafiyetler

Radyasyon Kaynakları İşlemleri

Bilindiği üzere, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 5. Maddesi hükümleri gereği normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki bir noktada doz hızı 1 μSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan televizyon, monitör gibi görüntü veren katot ışını tüpleri veya 30 kV'un altında gerilimle çalışan diğer elektrikli cihazlar ve bukoşullar dışında kalan ve radyoaktif madde içermeyen fakat iyonlaştırıcı radyasyon yayan;

1) Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen ,

2) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı 1 μSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan


X-ışını, katot ışını tüpü ve benzer düzenekler, yukarıdaki iki koşulun bir arada sağlanması halinde Kuruma bildirim yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla Yönetmelik hükümlerinden muaf kılınmıştır.

Kurumumuz tarafından sürdürülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımına ilişkin faaliyetler sırasında birey, toplum ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik ilkeleri belirleyen 13/5/1996 tarihli ve 96/29/EURATOM sayılı Direktifi ile paralellik sağlanması çerçevesinde, yukarıda bahsedilen koşullardan “Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen” hükmünü karşılayacak şekilde, elektrikli cihazlar için ilgili yetkili kuruluş tarafından onaylanmış bir belge (tip onayı) ile yukarıdaki hususların sağlandığının gösterilmesi koşuluyla söz konusu cihazların Yönetmeliğin 5. madde hükümleri doğrultusunda bildirim yükümlülüğü devam ederek lisanslama işleminden muaf tutulacaktır.

KULLANMA VE BULUNDURMA LİSANS MUAFİYETİ OLAN X-IŞINI CİHAZLARI

Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi sonucu aşağıda özellikleri verilen ve XRF tekniğinin uygulandığı alanlarda kullanılan cihazlar, teknik kataloğu ile birlikte Kurum’a bildirimde bulunmak koşuluyla muafiyet belgesinde belirtilen süre içinde kullanma ve bulundurma lisansından muaftır.

LİSANSLAMADAN MUAF TUTULMUŞ OLAN X-IŞINI CİHAZLAR

Sıra No

ÜRETİCİ FİRMA

MARKA

MODEL

Gerilim (kV)

1

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDL Serisi

50

2

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDAL Serisi

50

3

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XDAL-2 Serisi

50

4

HELMUT FISHER

FISHERSCOPE

X-RAY XAN 2 Serisi

50

5

HITACHI

HITACHI

TM4000/TM4000PLUS

15

6

PANALYTICAL

PANALYTICAL

ZETIUM

60

7

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AXIOS

60

8

PANALYTICAL

PANALYTICAL

AXIOS FAST

60

9

PANALYTICAL

PANALYTICAL

CUBİX3

60

10

PANALYTICAL

PANALYTICAL

EMPYREAN

60

11

PANALYTICAL

PANALYTICAL

EPSILON 3 / EPSILON 3-XL / EPSILON 3X / EPSILON 3XLE / EPSILON 4

50

12

RIGAKU

RIGAKU

NEX CG / NEX QC

50

13

SHIMADZU

SHIMADZU

EDX-7000P / EDX-8000P

50

14

SPECTRO

SPECTRO

SPECTRO iQ

48

15

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMO FISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900

40

16

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 OASIS

30

17

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 XP

30

18

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL 9900 XP+

30

19

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL ADVANT'X

70

20

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THERMOFISHER (THERMO ELECTRON)

ARL PERFORM'X

60

Dosya