Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı

Nükleer Düzenleme Kurumu Birimler

Misyon

Birey, toplum ve çevrenin nükleer tesislerden kaynaklanan iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlarından korunmasına yönelik olarak teknik mevzuatı hazırlamak ve bu mevzuat çerçevesinde nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmesine temel teşkil edecek değerlendirmeleri yapmaktır.

Vizyon

Nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin nükleer güvenlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak olan düzenleyici faaliyetlerini uluslararası seviyede, sürekli, adil, şeffaf ve doğru olarak yürütmek ve iyileştirmektir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri, 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95 Numaralı "Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile düzenlenmiştir.

a) Nükleer tesislerde güvenliğin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime, yetkilendirmeye ve onaya ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

b) Nükleer tesisler için yetkilendirilen tüzel kişilerin; yapıların denetimi de dâhil olmak üzere Kurum tarafından belirlenen faaliyetlerinin üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak özel hukuk tüzel kişilerinden satın alacakları hizmetin usul ve esasları ile bu kişilerin faaliyet, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bu alanda hizmet sunacak kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Kurum tarafından belirlenen ekipmanın imalatçıları ile yetkilendirilen kişilere hizmet verecek diğer kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Nükleer alanda hukuki sorumluluğa dair sigorta veya teminat ile özel hesaplara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesini takip etmek,

f) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dosya