Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı

Nükleer Düzenleme Kurumu Birimler

Misyon

Birey, toplum ve çevrenin nükleer tesislerden kaynaklanan iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlarından korunmasına yönelik olarak teknik mevzuatı hazırlamak ve bu mevzuat çerçevesinde nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmesine temel teşkil edecek değerlendirmeleri yapmaktır.

Vizyon

Nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin nükleer güvenlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak olan düzenleyici faaliyetlerini uluslararası seviyede, sürekli, adil, şeffaf ve doğru olarak yürütmek ve iyileştirmektir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri, 25.04.2019 tarihli ve 30755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

 • Kurumun güvenlik politika ve ilkelerini hayata geçirmek,
 • Nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerde bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların nükleer güvenlik kültürüne sahip olması için çalışmak,
 • Ülkemizde bulunan bütün nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin nükleer güvenlik ilkelerinden ödün vermeksizin yürütülmesini garanti altına almak,
 • Nükleer güvenlik alanında uluslararası standartlarla uyumlu ve eksiksiz mevzuata sahip olmak,
 • Kurumun ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilir bir düzenleyici otorite olmasına katkıda bulunmak ve Nükleer güvenlik konularında uluslararası gelişmelere ve oluşumlara katılmak, katkıda bulunmak ve bu gelişme ve oluşumları yönlendirmek amacıyla;

 1. Nükleer güvenlik ile ilgili konulara en yüksek önemin verildiğini ortaya koyan bir güvenlik kültürü anlayışının Başkanlık çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak, Başkanlık faaliyetlerine yansıtmak ve bu anlayışın Kurumsal seviyede benimsenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı,
 2. Nükleer alanda ülkemizde bulunan bütün tesisler ve ilgili faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak ve nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmesine yönelik değerlendirmeleri kalite yönetim sistemi içerisinde, herhangi bir etki altında kalmadan bağımsız olarak yürütmeyi,
 3. Yetkilendirme faaliyetlerinin öngörülebilir ve sonuçlarının güvenilir olması amacıyla, bilgilerin gizlilik sınıflandırması dikkate alınarak, halkın düzenleyici faaliyetlere ilişkin bilgilere erişimini sağlamayı,
 4. Nükleer güvenliğe ilişkin yönetmelik ve altı seviyedeki tüm mevzuatı 10 yılda bir, halkın ve paydaşların görüşlerini de dikkate alarak, gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemeyi,
 5. Gerçekçi ve doğru değerlendirmeler yapabilmek için ölçülebilir süreçlerle çalışmayı,
 6. Yetkilendirme faaliyetlerinin zamanında, etkin ve doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Daire çalışanlarının yetkinlik, görgü ve kültürlerini sürekli olarak artırmayı, Dairenin yetkinlik ve performansını sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 7. Hizmetleri tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık içerisinde, eşitlik ilkesine sadık kalarak, yasal ve düzenleyici hükümler uyarınca ve kimseye haksız menfaat sağlamaksızın yürütmeyi ve denetime açık tutmayı,
 8. Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için gerekli personel, bilgi ve mevzuat altyapısını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Dosya