Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı

NDK Birimler

Misyon

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik olarak öncü bir rol üstlenerek doz sınırlarının belirlenmesi, radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi, radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntemlerin düzenleyici kontrolünün sağlanması, ulusal radyasyon izleme faaliyetinin koordine edilmesi, radyasyon acil durumlarının yönetimine katkı sağlanması ve tüm bu hususlara ilişkin mevzuatın hazırlanmasıdır.

Vizyon

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına ilişkin görev alanına giren faaliyetleri Kurumumuzun ilgili birimleri ve tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon halinde olarak, bilimsel yaklaşımla, etkin ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirmektir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri, 25.04.2019 tarihli ve 30755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir:

a) Radyoaktif atık tesislerinin yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, işletmeden çıkarılması veya kapatılması aşamalarında ilgili tesisler üzerinde güvenliğin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin olarak;

Yetkilendirmelerin yapılması,

Yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve koşullarının tanımlanması ve değiştirilmesi,

Verilen yetkilerin kısıtlanması, askıya alınması, sonlandırılması ve iptal edilmesi,

Yetkilerin süresinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,

Yetkilendirme öncesinde veya sonrasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

Yapılan değerlendirmeler sonucu verilen yetkinin koşullarının belirlenmesi ve değiştirilmesi, hususlarında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

b) Kurum tarafından belirlenen; radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntemler ile ilgili düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin olarak;

Yetkilendirmelerin yapılması,

Yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve koşullarının tanımlanması ve değiştirilmesi,

Verilen yetkilerin kısıtlanması, askıya alınması, sonlandırılması ve iptal edilmesi,

Yetkilerin süresinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,

Yetkilendirme öncesinde veya sonrasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

Yapılan değerlendirmeler sonucu verilen yetkinin koşullarının belirlenmesi ve değiştirilmesi hususlarında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

c) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon doz sınırlarını belirlemek.

ç) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici işlem taslaklarını ve kılavuzları hazırlamak; ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, faaliyetleri ve gelişmeleri takip etmek ve bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

d) Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Radyasyon ölçüm sistemi kurulmasını gerektiren tesis ve kuruluşlar ile ilgili çalışmaları koordine etmek ve önerilerde bulunmak.

f) İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek.

g) Ulusal merkezi doz kayıt sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak, sistemdeki doz kayıtlarını takip etmek, gerektiğinde ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak radyasyonla çalışanların çalıştığı kuruluşların incelenmesini ve denetlenmesini sağlamak.

ğ) Radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salımı konularında ilgili hizmet birimlerine görüş vermek ve izleme yapmak.

h) Başvuru sahiplerinden ve yetkilendirilen kişilerden gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri istemek ve değerlendirmek, bu bilgi ve belgeleri gizlilik derecesi koşuluna uygun olarak kullanmak.

ı) Gerekli görülen durumlarda yetkilendirilen kişiden, faaliyete ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmasını ve değerlendirme sonucuna göre, mali ve hukuki sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere ilave tedbirler almasını istemek.

i) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Görev alanı ile ilgili uluslararası yükümlülükler kapsamında gerekli kayıtları tutarak ilgili bildirimleri yapmak.

k) Görevlerini yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları dâhil tüm gerçek ve tüzel kişilerden istemek ve değerlendirmek veya yerinde incelemek.

l) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

m) Görev ve yetki alanına giren konularda bildirim yükümlülüğü getirilen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

n) Radyasyon acil durumlarının yönetiminde ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

o) Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, bu bulgulara ilişkin uygunsuzlukları belirlemek ve gerekmesi halinde Denetim Dairesi Başkanlığının yapacağı tespitleri de dikkate alarak uygunsuzlukların takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ö) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

p) Görev ve yetki alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması ve bu kuruluşlarla sürdürülen ortak çalışmalara katılımın sağlanması hususunda iş ve işlemleri yürütmek.

r) Görev ve yetki alanıyla ilgili olarak paydaşı olduğu alanlarda yetkili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurum ve kuruluşlara tavsiye ve görüş hazırlamak.

s) Düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaptırmak.

ş) Görev alanına giren konularda personelinin eğitilmesini ve niteliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

t) Görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan hizmetlerin teminini sağlamak.

u) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dosya