Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı

NDK Birimler

Misyon

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik olarak öncü bir rol üstlenerek doz sınırlarının belirlenmesi, radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi, radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntemlerin düzenleyici kontrolünün sağlanması, ulusal radyasyon izleme faaliyetinin koordine edilmesi, radyasyon acil durumlarının yönetimine katkı sağlanması ve tüm bu hususlara ilişkin mevzuatın hazırlanmasıdır.

Vizyon

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına ilişkin görev alanına giren faaliyetleri Kurumumuzun ilgili birimleri ve tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon halinde olarak, bilimsel yaklaşımla, etkin ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirmektir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri, 8/03/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile düzenlenmiştir.

Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Radyoaktif atık tesislerinde güvenliğin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime, yetkilendirmeye ve onaya ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

b) Radyoaktif atık tesisleri için yetkilendirilen tüzel kişilerin; yapıların denetimi de dâhil olmak üzere Kurum tarafından belirlenen faaliyetlerinin üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak özel hukuk tüzel kişilerinden satın alacakları hizmetin usul ve esasları ile bu kişilerin faaliyet, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bu alanda hizmet sunacak kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kurum tarafından belirlenen; faaliyetlerde görev alacak personele radyasyondan korunmaya yönelik eğitim veren tüzel kişiler ile radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasına etki edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirlemek ve onaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon doz sınırlarını belirlemek.

e) Radyasyondan korunmaya yönelik eğitim programlarını belirlemek, eğitim verilmesini sağlamak, sınav ve sertifikasyona ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

f) Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek ve radyasyon kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek.

ğ) Ulusal merkezi doz kayıt sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak, sistemdeki doz kayıtlarını takip etmek, gerektiğinde ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak radyasyonla çalışanların çalıştığı kuruluşların incelenmesini ve denetlenmesini sağlamak.

h) Radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salımı konularında ilgili hizmet birimlerine görüş vermek ve izleme yapmak.

ı) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Radyasyon acil durumlarının yönetiminde ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

m) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Dosya