Radyoterapi

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

  • Lineer Hızlandırıcı, Tomoterapi, X-Işını Tedavi Cihazları, 
  • Teleterapi, Brakiterapi, Gama Knife, Cyberknife Cihazları, 
  • Simülatör, CT Simülatör Cihazları, 
  • Kapalı Kaynak Uygulamalarının (prostat, göz vb.) Yapıldığı Ameliyathaneler


Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

5

Lisans vize süresi içinde

(5), (8)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(8), (6)

(1), (2), (8)

(8), (9)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(8), (10)

(8), (11)

(8), (12)

(8), (13)

(13), (14)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olacak radyoterapi fizikçisinin (Dipnot I) almış olduğu eğitim belgesi sureti ve klinik tecrübesini gösteren özgeçmişi

(2) Tehlike ve Acil Durum Planı

(3) Kapalı Kaynak Uygulamaları İçin İstenen Bilgiler (Dipnot II)

(4) Ünitenin yerleşim durumunu gösteren;

a) Brakiterapi, lineer hızlandırıcı, teleterapi ve benzeri cihazların bulunduğu üniteler için Kurumumuzdan alınmış ‘Proje Zırhlama Raporu’na göre hazırlanmış 1/100 ölçekli onaylı mimari proje (Dipnot III)
b) Kapalı kaynak uygulamalarının (prostat, göz vb.) yapıldığı ameliyathaneler ve simülatör cihazlarının bulunduğu üniteler için cihazın yerleşim durumu, bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki veya mimari proje

(5) Ünitede kullanılacak cihazlar için Kalite Uygunluk Belgesi (DipnotIV)

(6) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti
b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(7) Lineer hızlandırıcı, kobalt-60, tomoterapi, gama bıçağı, brakiterapi veya siberbıçağı cihazları için, lisans başvurusu yapan özel kuruluş ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden cihaz planlaması kapsamınsa alınmış uygunluk yazısı

(8) Lisans belgesi aslı

(9) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(10) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(11) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(12) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(13) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(14) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti
DİPNOTLAR:

(I) Fizikçi, fizik mühendisi, sağlık fizikçisi veya nükleer enerji mühendisi unvanına sahip ve üniversitelerin fen bilimleri, sağlık bilimleri veya nükleer bilimler enstitülerinden en az birinden eğitim almak suretiyle bilim uzmanı, yüksek mühendis veya doktora derecesine sahip olanlardan;

a)Konuya ilişkin lisansüstü eğitimini nükleer fizik, temel onkoloji, klinik onkoloji veya radyasyon onkolojisi bilim/anabilim dallarından birinde yapmış veya
b) Lisansüstü eğitimini yukarıda belirtilen bilim/anabilim dallarının dışında yapmış olanlar Kurumumuzdan lisanslı bir radyoterapi tesisinde bilfiil ve en az bir yıl radyoterapi alanında (hasta dozimetrisi, tedavi planlaması, optimizasyon, kalite kontrol dahil olmak üzere kalite temini ve radyasyondan korunma konusunda) çalıştığını belgeleyecek şekilde radyoterapi fizikçisi ve tesis sorumlusu tarafından imzalanmış resmi hüviyetli belgeyi sunmalıdır.

(II) Kapalı kaynak uygulamalarının (prostat, göz vb.) yapıldığı ameliyathanelerden istenir.

(III) Lisans başvuru işlemlerinden önce ünite projesinin Kurumumuza gönderilerek Zırhlama Uygunluk Raporu alınması zorunludur. Zırhlama Uygunluk Raporu alınması için ‘Radyoterapi Proje Başvuru Belgeleri’ ne bakınız.

(IV) CT simulatör ve kapalı kaynak uygulamalarının (prostat, göz vb.) yapıldığı ameliyathaneler için gerekmez.

Dosya