Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

Radyasyondan Korunma İşlemleri

95 sayılı "Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 18 inci maddesinde; Kurum tarafından belirlenen radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasına etki edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirlemek ve onaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Bu doğrultuda uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü yapabilmelerine ilişkin hususlar 7/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Radyasyon Ölçümü Yapabilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu mevzuatın güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup mevcut durumda bu dokümanlarda Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılan atıflar Nükleer Düzenleme Kurumuna yapılmış kabul edilerek ilgili yetkilendirme faaliyetleri sürdürülmelidir.


METAL HURDALARDA RADYOAKTİVİTE İZLEME VE RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN KILAVUZ için tıklayınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Belgeleri

  • Radyasyon ölçüm görevlisi ve Kuruluş Yetkili Kişisine Ait Taahhütname Yazısı (Şablon buradan indirilebilir. Bu yazının radyasyon ölçüm görevlisi ve Kuruluş Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra e-başvuruda istenen alana yüklenmesi ve imzalı asıl belgenin de Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığına posta ile gönderilmesi gerekmektedir.)
  • Radyasyon ölçüm cihazlarının teknik özelliklerini gösteren belgeler.
  • Radyasyon ölçüm cihazlarına ait geçerli kalibrasyon belgeleri.
  • Radyasyon ölçüm görevlilerinin lisans diploması sureti, özgeçmiş ve Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK) kursuna ait başarı belgeleri.
  • Radyasyon ölçümü sırasında muhtemel radyoaktif malzeme tespit edilmesi durumlarını ve alınacak önlemleri, bu gibi durumlarda uygulanmak üzere; kontrolü yapılan emtianın özelliklerine göre atılacak adımları, irtibat kurulacak kişilerin unvanları, adres ve telefon numaraları ile diğer sorumlu kişilerle haberleşme sistemine ilişkin bilgi ve talimatları içeren Tehlike Durumu Planı.
  • A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi.

NOT: Başvurular E-Devlet üzerinden yapıldığı için ayrıca yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru dilekçesinin tarafımıza ulaştırılması uygulaması sona ermiştir.Dosya