İhraç İzni

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuat gereğince; yürürlükte olan mevzuat gereğince; radyoaktif maddelerin ithal veya ihraç edilmesi, taşınması, transit geçirilmesi için Nükleer Düzenleme Kurumundan ( NDK’den) izin alınması zorunludur.

Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece e-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-Devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince, NDK tarafından verilecek izinlerin “Tek Pencere” sistemi üzerinden elektronik ortamda e-belge olarak düzenlenmesi uygulaması, 22/03/2016 tarihinde başlamıştır.

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği gereğince Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına ilişkin ihraç izni almak üzere e-Devlet üzerinden NDK’ye yapılan başvurular için kuruluşların yapacakları başvurulara cevaben Kurumumuz tarafından izin belgesi düzenlenmekte ve posta ile gönderilmektedir.

Kurumumuz tarafından ihraç izni verilebilmesi için;

  • E-devlet üzerinden, ithalat kapsamındaki radyoaktif maddenin veya cihaz/ekipman/malzemenin özelliğine göre aşağıda belirtilen linklerden ihraç izni başvurusu yapılması gerekmektedir.
  • Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği gereğince Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan radyoaktif madde veya malzemeler haricinde NDK’ye e-Devlet üzerinden yapılan ihraç izni başvuruları için; başvuru sahibi Kuruluşlarca Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden; NDK’ye yapılan başvurularına ait e e-Devlet başvuru no (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihini referans göstererek (TPS üzerinde oluşturulan belgenin “evrak kodu” alanına bu bilgiler girilerek), 0852 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Düşümlü) ve 0893 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Tek Kullanımlık) kodlu belgelerle başvuru oluşturulması ve NDK’nin onayına sunulması gerekmektedir.

1) Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği gereğince Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatında Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer nükleer ihracat izni alınması zorunludur.

2) Nükleer ihracat izni almak isteyen ihracatçının aşağıdaki ile birlikte e-Devlet üzerinden NDK’ye başvurması gerekmektedir, kurum gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler de isteyebilir:

  • Nükleer İhracat İzni Başvuru Formu (Ek-1),
  • Son Kullanım Sertifikası (Ek-2),
  • Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt ve tescilli olduğunu gösterir onaylı üye belgesi,
  • İhraç edilmek istenen eşyanın teknik özelliklerini gösteren belge,


3) Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği gereğince “Nükleer Transfer Uyarı Listesinde“ yer alan nükleer maddeleri ihraç etmek isteyenler, ihraç edilen nükleer maddenin ve bu nükleer maddeler kullanılarak üretilen madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya teknolojinin nükleer silah veya patlayıcı yapımı ile ilgili bir faaliyette ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) güvence denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağına dair ithalatçı ve son kullanıcının taahhüdünü içeren Son Kullanım Sertifikasını ve diğer belgeleri nükleer ihracat izni başvurusu sırasında Kuruma sunacaktır.

4) Nükleer maddenin ihracatına, nükleer maddenin nükleer silah veya patlayıcıların yapımında kullanılmayacağına dair alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarınca düzenlenen Güvence Belgesi Kuruma sunulduktan sonra izin verilecektir.

1) Radyasyon uygulamalarında veya radyasyon tesislerinde kullanılmak üzere üretilen açık veya kapalı radyoaktif kaynakların ihracı için e- devlet üzerinden NDK’ya ihraç izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

2) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

3) E- devlet üzerinden, Kurumumuza yapılacak ihraç izni başvuruları, ihraç izni alacak Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olan personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

4) Radyoaktif kaynaklar ve bunların kullanıldığı cihaz/malzeme/ekipmanların ihracı için, e-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belge listesi aşağıdaki gibidir:

E-başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form

RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı”(dosya şablonunu Buradan bilgisayarınıza indiriniz, ilgili bölümleri eksiksiz doldurunuz, imzalayınız ve Kuruluş Yetkilisine imzalatınız. Başvuru esnasında yükleme istenildiğinde imzalı kopyasını (jpeg veya pdf formatında) sisteme yükleyiniz. E-Hizmet başvurusu eksiksiz yapıldıktan sonra taahhütname yazısının ıslak imzalı aslının ve imza sirkülerinin bir suretinin ilgili, e-devlet başvurusunu belirtilen bir dilekçe ekinde posta ile NDK’ya gönderilmesi gerekmektedir.)

Taşıma kabı/Cihaz Sertifikası

Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,

Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için Taşıma İzni Başvuru Formu ve Taşıma Planı

Yurtdışı edilen kapalı radyoaktif kaynağın üretici firma tarafından geri alımına ilişkin yazısı,

Kullanıcı kuruluş ve ihracatçı kuruluş arasında kapalı radyoaktif kaynağın yurt dışı edilmesi konusunda yapılan sözleşme örneği,

İhracat izin kapsamındaki kapalı radyoaktif kaynak ya da kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazın taşınması, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından yapılacaksa: radyoaktif kaynak/kaynak içeren cihazın taşımasını yapacak olan araç sürücüsünün Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Belgesi (SRC5-Sınıf 7 Eğitimi) sureti,Taşımada kullanılacak kapalı kasa aracın araç ve koruyucu ekipman bilgileri, kullanılacak uygun radyasyon ölçüm cihazının güncel kalibrasyon sertifikası, taşımada sorumlu olacak kişiler ile ilgili bilgi, taşımada uygulanacak prosedür, taşımaya yönelik tehlike durum planının kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluşun bu maddede belirtilen hususları temin edememesi halinde ihraç izni kapsamındaki radyoaktif kaynakların kurumumuzdan taşıma lisansına sahip kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu durumda taşıma lisansına sahip kuruluş ile varılan mutabakat belgesi, ihracat izin başvurusunda bulunan, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından gönderilir.

Yurt içinde üretilen radyoaktif kaynaklar için üretici firma tarafından düzenlenen, radyoaktif kaynak/cihaz/taşıma kabı seri numarası ve GTİP numarası belirtilmiş, imzalı/kaşeli fatura/proforma fatura* ve kapalı radyoaktif kaynaklara ait üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,

Kapalı radyoaktif kaynak ile birlikte kaynak içeren cihazın da ihraç edilmesi durumunda lisans belgesinin aslı,

Açık radyoaktif kaynakların ihracatı için Açık Radyoaktif Kaynak Listesi Formatı

5) Radyoaktif kaynaklar ve bunların kullanıldığı cihaz/malzeme/ekipmanlar için ihraç izni e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız. (E-Hizmet başvuruları Internet Explorer gibi eski tarayıcılarda (işlemi başlatılabilse de) tamamlanamamaktadır. Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi güncellenebilen tarayıcıları kullanınız. Başvuruların tamamlanması 15-20 dk sürebilmekte ve radyasyon kaynakları ile çalışmaya ilişkin bir kısım bilgi istenmektedir)

6) E- devlet üzerinden NDK’ya yapılan ihraç izni başvurusuna ilişkin Tek Pencere Sisteminde; açık radyoaktif kaynaklar için 0852 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Düşümlü)) ve kapalı radyoaktif kaynaklar için 0893 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Tek Kullanımlık)) kodlu belgelerle başvuru oluşturulması (https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-ve-ticaret-tek-pencere) ve NDK’nın onayına sunulması gerekmektedir. (Başvuru sahibi Kuruluşlarca, TPS üzerinde oluşturulacak belgenin “evrak kodu” alanina, NDK’ya yapılan ilgili e-başvuru numarası (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihi bilgisinin girilmesi gerekmektedir. TPS'de oluşturulacak belge ve içreriğine ilişkin uygulama kılavuzu için tıklayınız)

Dosya