İthal İzni

İthalat, İhracat, Taşıma Faaliyetleri

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuat gereğince; yürürlükte olan mevzuat gereğince; radyoaktif maddelerin ithal veya ihraç edilmesi, taşınması, transit geçirilmesi için Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK’den) izin alınması zorunludur.

NDK’den ithal izni alınması gereken radyoaktif madde veya malzemelere ilişkin gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.); her yıl Ticaret Bakanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” ile belirlenmektedir.

Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece e-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-Devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince, NDK tarafından verilecek izinlerin “Tek Pencere” sistemi üzerinden elektronik ortamda e-belge olarak düzenlenmesi uygulaması, 22/03/2016 tarihinde başlamıştır.

Radyoaktif maddelere ilişkin ithal izni almak üzere e-Devlet üzerinden NDK’ye yapılan ve NDK tarafından uygun bulunan ithal izni başvuruları için “Tek Pencere Sistemi” üzerinden onay verilerek belge numarası atanmakta olup kuruluşların yapacakları başvurulara cevaben Kurumumuz tarafından izin belgesi düzenlenmesi ve posta ile gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Kurumumuz tarafından ithal izni verilebilmesi için;

 • E-Devlet üzerinden, ithalat kapsamındaki radyoaktif maddenin veya cihaz/ekipman/malzemenin özelliğine göre aşağıda belirtilen linklerden ithal izni başvurusu yapılması gerekmektedir.
 • NDK’ye e-Devlet üzerinden yapılan ithal izni başvuruları için; başvuru sahibi Kuruluşlarca Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden; NDK’ye yapılan başvurularına ait e-Devlet başvuru numarası (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihini referans göstererek (TPS üzerinde oluşturulan belgenin “evrak kodu” alanına bu bilgiler girilerek) başvuru oluşturulması ve sistem üzerinden NDK’nin onayına sunulması gerekmektedir.

1) Kurumumuz görev kapsam alanında tanımlanan nükleer madde, stratejik malzeme ya da nükleerle ilgili diğer ekipmanların ithali için “Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamında e-Devlet üzerinden NDK’ye ithal izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

2) Nükleer madde, stratejik malzeme ya da nükleerle ilgili diğer ekipmanların ithali için, e-Devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belge listesi aşağıdaki gibidir:

 • Orijinal imzalı, kaşeli fatura/proforma fatura,
 • Ekipman/Bileşenin Sertifikası, Standart Belgesi,
 • İthal edilecek malzemelerin teknik özelliklerini gösteren belge/katalog,
 • Son kullanıcının resmi talep yazısı (Son kullanıcının talep ettiği madde adı, miktarı, proje adı, proje amacı, projeden sorumlu kişi isim ve unvanını içeren imzalı resmi yazısı bulunmalıdır)

3) Nükleer madde, stratejik malzeme ya da nükleerle ilgili diğer ekipmanların ithal izni başvurusu (e-Devlet) için tıklayınız. (E-Hizmet başvuruları Internet Explorer gibi eski tarayıcılarda (işlemi başlatılabilse de) tamamlanamamaktadır. Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi güncellenebilen tarayıcıları kullanınız. Lisans başvurularının tamamlanması 15-20 dk sürebilmekte ve radyasyon kaynakları ile çalışmaya ilişkin bir kısım bilgi istenmektedir)

4) e-Devlet üzerinden NDK’ye yapılan nükleer madde, stratejik malzeme ya da nükleerle ilgili diğer ekipmanların için ithal izni başvurusuna ilişkin Tek Pencere Sisteminde; başvuru sahibi Kuruluşlarca Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden; NDK’ye yapılan başvurularına ait e-Devlet başvuru numarası (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihini referans göstererek (TPS üzerinde oluşturulan belgenin “evrak kodu” alanına bu bilgiler girilerek) başvuru oluşturulması ve sistem üzerinden NDK’nin onayına sunulması gerekmektedir. (Başvuru sahibi Kuruluşlarca, TPS üzerinde oluşturulacak belgenin “evrak kodu” alanına, NDK’ye yapılan ilgili e-başvuru numarası (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihi bilgisinin girilmesi gerekmektedir.)

1) Radyasyon uygulamalarında veya radyasyon tesislerinde kullanılmak üzere üretilen açık veya kapalı radyoaktif kaynakların ithali için e- devlet üzerinden NDK’ya ithal izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

2) Kurumumuz tarafından verilen mal ve hizmetlerin başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sadece E-Devlet ekranından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir. E-devlet başvurularına ilişkin genel bilgilere buradan ulaşılabilir.

3) E- devlet üzerinden, Kurumumuza yapılacak ithal izni başvuruları, ithal izni alacak Kuruluşun Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)olan personeli tarafından yapılmalıdır. Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir!

4) Radyoaktif kaynaklar ve bunların kullanıldığı cihaz/malzeme/ekipmanların ithali için, e-devlet Başvurusunda istenecek bilgi ve belgelerin listesi aşağıdadır:

 • Başvuruda istenecek bilgilerin yer aldığı örnek form,
 • RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı” (dosya şablonunu Buradan bilgisayarınıza indiriniz, ilgili bölümleri eksiksiz doldurunuz, imzalayınız ve Kuruluş Yetkilisine imzalatınız. Başvuru esnasında yükleme istenildiğinde imzalı kopyasını (jpeg veya pdf formatında) sisteme yükleyiniz. E-Hizmet başvurusu eksiksiz yapıldıktan sonra taahhütname yazısının ıslak imzalı aslının ve imza sirkülerinin bir suretinin ilgili, e-devlet başvurusunu belirtilen bir dilekçe ekinde posta ile NDK’ya gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Lisans başvurusu yapan kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi, vergi levhası sureti ve kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü
 • İthalatı yapılacak radyoaktif kaynak/cihaz/taşıma kabı seri numarası ve GTİP numarası belirtilmiş imzalı/kaşeli fatura/proforma fatura*
 • Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
 • Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için Taşıma İzni Başvuru Formu ve yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar İçin Taşıma Planı,
 • Kapalı radyoaktif kaynak içeren taşıma kabı/cihaz sertifikası,
 • Kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazın teknik kataloğu,
 • İthalatı yapılacak kapalı radyoaktif kaynağın kullanıldıktan sonra yurtdışı edilmesi hususunda üretici/dağıtıcı firma ile varılan mutabakat belgesi,
 • Lisanslı cihazlar için ithal edilecek radyoaktif kaynak olması durumunda kullanıcı kuruluşa ait lisans belgesi örneği,
 • Kullanıcı kuruluş ve ithalatçı kuruluş arasında kapalı radyoaktif kaynak tedarik edilmesi konusunda yapılan sözleşme örneği,
 • İthal izni düzenlenecek kapalı radyoaktif kaynağın yükleneceği cihazın içinde mevcut olan kullanım dışı kalmış kaynağın, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından yurt dışına veya atık tesisine gönderileceğine ilişkin taahhüt ya da bu yönde Kuruma yapılan başvuruya ilişkin bilgi,
 • İthalat izin kapsamındaki kapalı radyoaktif kaynak ya da kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazın taşınması, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından yapılacaksa: radyoaktif kaynak/kaynak içeren cihazın taşımasını yapacak olan araç sürücüsünün Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Belgesi (SRC5-Sınıf 7 Eğitimi) sureti, Taşımada kullanılacak kapalı kasa aracın araç ve koruyucu ekipman bilgileri, kullanılacak uygun radyasyon ölçüm cihazının güncel kalibrasyon sertifikası, taşımada sorumlu olacak kişiler ile ilgili bilgi, taşımada uygulanacak prosedür, taşımaya yönelik tehlike durum planının kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluşun bu maddede belirtilen hususları temin edememesi halinde ithal izni kapsamındaki radyoaktif kaynakların kurumumuzdan taşıma lisansına sahip kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu durumda taşıma lisansına sahip kuruluş ile varılan mutabakat belgesi, ithalat izin başvurusunda bulunan, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından gönderilir.
 • Açık radyoaktif kaynaklar için Açık Radyoaktif Kaynak Listesi Formatı ve formun XLS formatında kaydedildiği CD.

5) Radyoaktif kaynaklar ve bunların kullanıldığı cihaz/malzeme/ekipmanlar için ithalat izni e-DEVLET BAŞVURUSU yapmak için tıklayınız.

6) E- devlet üzerinden NDK’ya yapılan ithal izni başvurusuna ilişkin Tek Pencere Sisteminde; açık radyoaktif kaynaklar için 0852 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Düşümlü)) ve kapalı radyoaktif kaynaklar için 0893 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Tek Kullanımlık)) kodlu belgelerle başvuru oluşturulması (https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-ve-ticaret-tek-pencere) ve NDK’nın onayına sunulması gerekmektedir. (Başvuru sahibi Kuruluşlarca, TPS üzerinde oluşturulacak belgenin “evrak kodu” alanina, NDK’ya yapılan ilgili e-başvuru numarası (örn:2020.01.000XXX) ve başvuru tarihi bilgisinin girilmesi gerekmektedir. TPS'de oluşturulacak belge ve içeriğine ilişkin uygulama kılavuzu için tıklayınız.)

* İthal edilecek malzemenin tümünü kapsayacak şekilde (kapalı radyoaktif kaynak/ cihaz/taşıma kabı ve GTİP içerecek şekilde) tek proforma fatura/fatura, düzenlenmelidir.

Not: Lisanslı cihazlara yeni ithal edilecek kapalı radyoaktif kaynaklara ilişkin izin belgesi düzenlenebilmesi için, kullanılmayacak/kullanım dışı kalmış kaynaklara ilişkin atık (atık tutanağı) / ihraç işlemlerinin gerçekleştiğine dair belgelerin (konşimento, teslim belgesi) Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Dosya