Nükleer Yapı Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 787 nci maddesi ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümleri gereğince nükleer santral sahalarında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini yapmak üzere Nükleer Yapı Denetim Firmalarının Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi alması zorunludur.


Yetkilendirmeye İlişkin Önemli Hususlar:  1. Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla Kurucu tarafından yaptırılacak denetimler ve bu denetimleri yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların görev ve sorumluluklarını ve nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin kapsamı 31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülmektedir.
  2. Kurulacak veya tadil edilecek nükleer santrallerin sahalarında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin saha içi ve dışındaki imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini yapacak kuruluşlar Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki almak zorundadır.
  3. Yetkilendirilen nükleer yapı denetimi kuruluşları için düzenlenen yetki belgeleri ile birlikte bu belgelerin bütünleyici eki olarak yetki koşulları belirlenecektir.
  4. Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamındaki denetim faaliyetleri; nükleer güvenlik açısından önemli olan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetkilendirilen kuruluşlarca yapılabilir.
  5. Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamındaki denetim faaliyetleri; nükleer güvenlik açısından önemli olan ya da olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetkilendirilen kuruluşlarca yapılabilir.
  6. Kurum, yetkilendirdiği kuruluşları Kurumun internet sayfasında ilan yoluyla duyurur.
  7. Nükleer yapı denetim kuruluşları, Kurumdan almış oldukları yetkinin kapsamına uygun alanlarda ve yetki koşulları çerçevesinde, Kurucu (Nükleer tesis kurmak üzere Kurum tarafından kendisine izin/lisans verilmiş tüzel kişi) ile imzaladığı hizmet sözleşmesi kapsamında denetim işleri yapabilirler.
  8. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapı denetimi kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar, bu Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3 üncü maddesinin son fıkrasının “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.” hükmü uyarınca başka ticari faaliyette bulunamazlar. Bu nedenle, Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi alacak kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları/alacakları yetkiyi kaybedebilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerinden alınabilir.


Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri ve Başvuru Rehberi  

Yetki Belgesi Alan Nükleer Yapı Denetim Kuruluş Listesi  

Dosya