Nükleer Yapı Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

05/03/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası d bendi uyarınca Kurumdan yetki belgesi alınması zorunlu olan hususlar arasında “üçüncü taraf gözetimi yapan şirketler” yer almaktadır. Bu kapsamda, nükleer santrallerin yapı denetim faaliyetlerinde yer alacak kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir:

  1. Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla Kurucu tarafından yaptırılacak denetimler ve bu denetimleri yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların görev ve sorumluluklarını ve nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin kapsamı 31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülmektedir.
  2. Yetkilendirilen nükleer yapı denetimi kuruluşları için düzenlenen yetki belgeleri ile birlikte bu belgelerin bütünleyici eki olarak yetki koşulları belirlenecektir.

  3. Kurum, yetkilendirdiği kuruluşları ve kapsamlarını Kurumun internet sayfasında ilan yoluyla duyurur.
  4. Nükleer yapı denetim kuruluşları, Kurumdan almış oldukları yetkinin kapsamına uygun alanlarda ve yetki koşulları çerçevesinde, Kurucu (Nükleer tesis kurmak üzere Kurum tarafından kendisine izin/lisans verilmiş tüzel kişi) ile imzaladığı hizmet sözleşmesi kapsamında denetim işleri yapabilirler.
  5. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapı denetimi kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar, bu Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3 üncü maddesinin son fıkrasının “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.” hükmü uyarınca başka ticari faaliyette bulunamazlar. Bu nedenle, Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi alacak kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları/alacakları yetkiyi kaybedebilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerinden alınabilir.


Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri ve Başvuru Rehberi  

Yetki Belgesi Alan Nükleer Yapı Denetim Kuruluş Listesi  

Dosya