Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri ve Başvuru Rehberi

Nükleer Yapı Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Nükleer yapı denetimi kuruluşu olmak amacıyla yetkilendirilmek üzere başvuracak kuruluşların sağlaması gereken nitelikler ve Kuruma sunulacak belgeler Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Yetki Belgesi almak için NDK'ya yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler basılı ve elektronik olarak sunulur. Elektronik kopyaların basılı asıl kopyalarla aynı olmasının sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Başvuru belgeleri arasında yer alan yönetim sistemi dokümanları, teknik kapasite, insan kaynaklarına ilişkin düzenlemeleri içeren belgeler gibi dokümanların elektronik halleri üzerinde arama yapılabilir formatta sunulmalıdır. Basılı belgelerin aslı veya aslının sunulamaması halinde resmi makamlarca onaylı örneği sunulur. Başvuru belgeleri aşağıda gösterilmektedir.

1. Başvuru formu,

2. Kuruluşun aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler

3. Kuruluşu temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin yetkili makamlarca onaylı imza beyannamesi veya sirküleri,

4. Kuruluşun organizasyon yapısı, teknik kapasitesi ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile yapı denetimi konusunda geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,

Not 1: Bu rapor ile kuruluşun başvuru yaptığı yetkilendirmeye ilişkin yetkinliğinin değerlendirilmesine temel teşkil edecek bilgiler sunulmalıdır. Aşağıdaki hususlar rehberlik amacıyla hazırlanmıştır, raporda bunlara veya benzeri bilgilere yer verilebilir:

 • Kuruluşun yetkilendirilmek üzere başvuru yaptığı alana ilişkin tecrübesi, bilgi birikimi, kaynakları ile tecrübelerine dayalı öğrenilen dersler hakkında bilgiler
 • Benzer iş tecrübesi kısmında ilgili projede başvuru sahibi kuruluşun görevleri, projenin kapsamı, projenin diğer paydaşları (müşteri), projede olmanın başvuru sahibine faydaları gibi destekleyici bilgiler
 • Uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi ve varsa diğer yönetim sistemlerine ilişkin bilgiler (Yönetmelik ile zorunlu tutulan ISO 9001 veya eşdeğeri bir kalite yönetim sistemine ilişkin bilgilerin yanı sıra varsa sahip olduğu ISO 17020 veya benzeri sertifikasyonlarına ilişkin bilgiler)
 • Denetim faaliyetleri çerçevesinde çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik başvuru sahibinin bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik hususlarına ilişkin düzenlemeleri hakkında bilgiler
 • Denetim hizmetlerinin verileceği organizasyon yapısının açık bir şekilde tanımlı olmasına ilişkin bilgiler (denetim faaliyetlerinin dışında da hizmet veren kuruluşlarda denetim biriminin organizasyon yapısı içindeki yerinin ayrıntıları ile belirtilmesi)
 • Karar alma mekanizmalarına ve denetim sürecinde yer alanlar ile özellikle denetçilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler
 • Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yapılacak yetkilendirilme başvurularında kuruluşun nükleer güvenlik kültürü, dereceli yaklaşım gibi bu alana özgü konulardaki gerekliliklerin karşılanması konusundaki yetkinlikleri ve düzenlemeleri hakkındaki bilgiler

5. Kuruluşun talep etmiş olduğu yetki kapsamında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olduğunu gösteren:

a) Kuruluşun uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,

b) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarından insan kaynakları yönetimi ve denetim süreçlerine ilişkin belge ve prosedürler,

Not 2: Aşağıdaki hususlar rehberlik amacıyla hazırlanmıştır, gereğin karşılanması ve gerekli değerlendirme için bunlara ve benzeri bilgilere başvuru dokümanlarında yer verilebilir:

  • Personel istihdamına ve personelin vasıflandırılması ilişkin düzenlemeler (Denetim sürecinde yer alan denetçiler ve bunların üstlerine ilişkin düzenlemelere ayrıntıları ile yer verilir)
   • İşe alım
   • Gerekli yeterliklerin sağlanması, temel eğitimler, yeniden eğitimler, iş başı eğitimleri vb. (Uygulanan eğitim modüllerinden örnekler sunulabilir)
   • Yetkinlik değerlendirmeleri
  • İş yükü değişimlerine hızlı cevap veren esnek yapının sağlanmasına ilişkin düzenlemeler
  • Denetim teknik yeterlikleri
   • Denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması, kayıt altına alınması gibi aşamaları içeren genel denetim prosedürleri
   • Başvuru yapılan alana ilişkin örnekleme yoluyla seçilen yapı, sistem ve bileşenlere özel denetim prosedürleri
   • Denetim sürecinde tutulacak kayıt ve formlar
   • Daha önce yürütülen denetim, muayene veya kontrol faaliyetlerine ilişkin form ve kayıt örnekleri (varsa gizli kısımları kapatılabilir) yetkinliğin gösterilmesinde kullanılabilir


6. Kuruluşun varsa yapı, sistem ve bileşenlerin denetimine ilişkin olarak diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri,

7. Kuruluşun güvenilir personel istihdam edeceğine dair yazılı beyanı.

* Belgelerin tamamı Türkçe ve/veya İngilizce sunulur. Resmi belgeler noter onaylı sunulur.

Yerli firmalar tarafından yapılacak başvurularda E-Devlet kapısı üzerinden ayrıca başvuru formunun doldurulması ve NDK tarafından her mali yıl için ilan edilen Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretler listesinde belirtilen ilgili hizmet/işlem bedelinin yapılan başvuru sonrasında verilecek tahakkuk numarası ile birlikte Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir.

Yabancı firmalar için ilgili hizmet/işlem bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgisi İngilizce hazırlanan içerikte bulunmaktadır.

NDK İşlem ve Hizmet Bedelleri 


Dosya